Bảng cân đối kế toán là gì?

0
2189
Bảng cân đối kế toán
Bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán là gì? Các mục phần trong bảng cân đối kế toán của một doanh nghiệp.

Bảng cân đối kế toán là một báo cáo tài chính ở một thời điểm nhất định. Nó là một bảng tóm tắt ngắn gọn về những gì mà doanh nghiệp có/sở hữu (tài sản) và những gì mà doanh nghiệp nợ (các khoản nợ) ở một thời điểm nhất định.

Bảng cân đối kế toán phải được lập theo mẫu dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) được Bộ Tài chính quy định tại đây.

Trong kế toán tài chính, bảng cân đối kế toán hoặc báo cáo tài chính là bản tóm tắt số dư tài chính của cá nhân hoặc tổ chức, dù là doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty cổ phần đại chúng hay nội bộ và tổ chức khác như Chính phủ hay các tổ chức phi lợi nhuận. Tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu được liệt kê vào một ngày cụ thể, chẳng hạn như thời điểm kết thúc năm tài chính. Bảng cân đối thường được mô tả dưới dạng “ảnh chụp nhanh về tình trạng tài chính của công ty”. Trong bốn báo cáo tài chính cơ bản, bảng cân đối kế toán là báo cáo duy nhất áp dụng cho một thời điểm trong năm dương lịch của doanh nghiệp.

1. Tài sản

– Tài sản lưu động (Current Assets)

Những khoản phải thu (Account Receivables)
Tiền và các khoản tương đương tiền (Cash and Cash Equivalents)
Hàng tồn kho (Inventories)
Tiền gửi tại ngân hàng (Cash at bank), Tiền mặt tạp phí (Petty Cash), Tiền mặt tồn quỹ (Cash On Hand)
Chi phí trả trước cho các dịch vụ trong tương lai sẽ được sử dụng trong vòng một năm (Prepaid Expenses)
Doanh thu thu được trong các khoản thu nhập dồn tích (Accrued Revenue) cho các dịch vụ đã được thực hiện nhưng chưa nhận được tiền trong năm.
Khoản vay có kỳ hạn ít hơn một kỳ tài chính (Short-term Loans)

– Tài sản cố định (Fixed Assets)

Tài sản, thiết bị và nhà xưởng (Property, Plant, Equipment).
Bất động sản đầu tư (Investment Property), chẳng hạn như bất động sản được dùng cho mục đích đầu tư.
Tài sản vô hình (Intangible Assets) như bằng sáng chế, bản quyền và lợi thế thương mại.
Tài sản tài chính (Financial Assets)
Các khoản đầu tư sử dụng phương pháp vốn chủ sở hữu
Tài sản sinh học (Biological Assets) là thực vật sống hoặc động vật.
Nợ dài hạn nhiều hơn một kỳ tài chính (Long-term Loan).

2. Nợ phải trả

Các khoản phải trả (Account Payables).
Các khoản trích lập dự phòng bảo đảm hoặc do phán quyết của tòa án (Provisions for warranties or court decisions).
Các khoản vay nợ tài chính phải trả không bao gồm 2 khoản bên trên, chẳng hạn như các phiếu ghi nợ và trái phiếu công ty.
Thuế thu nhập hoãn lại và tài sản thuế thu nhập hoãn lại.
Doanh thu chưa thực hiện cho các dịch vụ do khách hàng trả.
Lãi tiền vay.

3. Vốn chủ sở hữu.

Tài sản ròng thể hiện ở phần thứ ba của bảng cân đối kế toán, được gọi là vốn chủ sở hữu của cổ đông (Shareholder’s Equity) bao gồm:

Vốn chủ sở hữu và các tài khoản dự trữ do công ty mẹ kiểm soát cổ phần.
Vốn chủ sở hữu không được kiểm soát bởi công ty mẹ.

Vốn chủ sở hữu của cổ đông là một phần nợ phải trả của công ty: đó là các khoản tiền “nợ” các cổ đông (sau khi đã thanh toán tất cả các khoản nợ khác). Tuy nhiên, thông thường, “nợ phải trả” được sử dụng theo nghĩa không bao gồm vốn chủ sở hữu. Sự cân bằng giữa tài sản và nợ phải trả (bao gồm cả vốn chủ sỡ hữu) không phải là trùng hợp ngẫu nhiên. Sự ghi nhận giá trị của từng tài khoản trong bảng cân đối kế toán được duy trì bằng cách sử dụng nguyên tắc ghi sổ kép. Theo nghĩa này, vốn chủ sở hữu phải bằng tài sản trừ đi các khoản nợ, và do đó vốn chủ sở hữu của cổ đông được coi là số dư.

Về các mục trong phần vốn chủ sở hữu bao gồm:

Số lượng cổ phần được ủy quyền, phát hành và thanh toán đầy đủ, phát hành nhưng chưa được thanh toán đầy đủ.
Mệnh giá cổ phần.
Bảng điều chỉnh số dư cổ phiếu vào đầu và cuối kỳ.
Mô tả cổ phiếu sở hữu, cổ phiếu ưu đãi và cổ phiếu hạn chế.
Cổ phiếu quỹ, bao gồm cổ phần của các công ty con và công ty liên kết.
Cổ phiếu dự trữ phát hành theo các quyền chọn và hợp đồng.
Mô tả tính chất và mục đích của từng khoản mục dự trữ trong vốn chủ sở hữu.

Trên đây là những sơ lược về bảng cân đối kế toán của một doanh nghiệp. Hi vọng bài viết của chúng tôi có thể lý giải cho các bạn phần nào những yêu cầu của một bản cân đối kế toán hoàn chỉnh.

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo các bài viết về nghề nghiệp kế toán tại đây.