Các hàm trong Excel thông dụng nhất

0
2527

Các hàm trong Excel thông dụng nhất.

Excel là bảng tính hỗ trợ các hàm giúp các bạn trong quá trình tính toán và xử lý dữ liệu, nếu các bạn biết các hàm trong Excel này và cách sử dụng chúng thì công việc của bạn sẽ được xử lý nhanh chóng hơn.

Bài viết dưới đây thống kê các hàm tính toán thông dụng trong Excel.

I. NHÓM HÀM THỐNG KÊ.

A. Nhóm hàm tính tổng.

1. Hàm SUM.

Cú pháp: SUM(Number1, Number2..).

Các tham số: Number1, Number2… là các số cần tính tổng.

Chức năng: Cộng tất cả các số trong một vùng dữ liệu được chọn.

Ví dụ: =SUM(G5:G18) tính tổng các giá trị từ ô G5 đến ô G18.

Các hàm trong Excel thông dụng - SUM
Các hàm trong Excel thông dụng – SUM
2. Hàm SUMIF.

Cú pháp: SUMIF(Range, Criteria, Sum_range).

Các tham số:

Range: là dãy số mà các bạn muốn xác định.

Criteria: điều kiện, tiêu chuẩn các bạn muốn tính tổng (có thể là số, biểu thực hoặc chuỗi).

Sum_range: là các ô thực sự cần tính tổng.

Chức năng: Tính tổng các ô được chỉ định bởi những tiêu chuẩn đưa vào.

Ví dụ: =SUMIF(A1:A5,”Nam”,B1:B5) tính tổng các ô từ B1 đến B5 với điều kiện giá trị trong cột từ A1 đến A5 là Nam.

Các hàm trong Excel thông dụng - SUMIF
Các hàm trong Excel thông dụng – SUMIF

B. Nhóm hàm tính giá trị trung bình.

1. Hàm AVERAGE.

Cú pháp: AVERAGE(Number1,Number2…).

Các tham số: Number1,Number2… là các số cần tính giá trị trung bình.

Chức năng: Trả về giá trị trung bình của các đối số.

Ví dụ: =AVERAGE(G5:G18) tính giá trị trung bình các ô từ G5 đến G18.

Các hàm trong Excel - Average
Các hàm trong Excel – Average
2. Hàm SUMPRODUCT.

Cú pháp: SUMPRODUCT(Array1,Array2,Array3…).

Các tham số: Array1: bắt buộc, đối số mảng đầu tiên mà bạn muốn nhân các thành phần của nó rồi cộng tổng.

Array2, Array3 … tùy chọn, các đối số mảng từ 2 đến 255 mà bạn muốn nhân các thành phần của nó rồi cộng tổng.

Lưu ý: Các đối số trong các dãy phải cùng chiều, nếu không hàm sẽ trả về giá trị lỗi #VALUE.

Chức năng: Lấy tích của các dãy đưa vào, sau đó tính tổng các tích đó.

Các hàm trong Excel - SumProduct
Các hàm trong Excel – SumProduct

C. Nhóm hàm tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất.

1. Hàm MAX.

Cú pháp: MAX(Number1, Number2…).

Các tham số: Number1, Number2… là dãy mà các bạn muốn tìm giá trị lớn nhất ở trong đó.

Chức năng: Hàm trả về số lớn nhất trong dãy được nhập.

Ví dụ: =MAX(G5:G18) đưa ra giá trị lớn nhất trong các ô từ G5 đến G18.

Các hàm trong Excel - Max
Các hàm trong Excel – Max
2. Hàm LAGRE.

Cú pháp: LARGE(Array,k).

Các tham số:

+ Array là một mảng hoặc một vùng dữ liệu.

+ k là thứ hạng của số bạn muốn tìm kể từ số lớn nhất trong dãy.

Chức năng: Tìm số lớn thứ k trong một dãy được nhập.

Các hàm trong Excel - Large
Các hàm trong Excel – Large
3. Hàm MIN.

Cú pháp: MIN(Number1, Number2…).

Các tham số: Number1, Number2… là dãy mà bạn muốn tìm giá trị nhỏ nhất ở trong đó.

Chức năng: Hàm trả về số nhỏ nhất trong dãy được nhập vào.

4. Hàm SMALL.

Cú pháp: SMALL(Array,k).

Các tham số:

+ Array là một mảng hoặc một vùng của dữ liệu.

+ k là thứ hạng của số mà bạn muốn tìm kể từ số nhỏ nhất trong dãy.

Chức năng: Tìm số nhỏ thứ k trong một dãy được nhập vào.

D. Nhóm hàm đếm dữ liệu.

1. Hàm COUNT.

Cú pháp: COUNT(Value1, Value2…).

Các tham số: Value1, Value2… là mảng hay dãy dữ liệu.

Chức năng: Hàm đếm các ô chứa dữ liệu kiểu số trong dãy.

Ví dụ: =COUNT(G5:G18) đếm các ô chứa dữ liệu kiểu số trong dãy từ ô G5 đến ô G18.

Các hàm trong Excel - Count
Các hàm trong Excel – Count
2. Hàm COUNTA.

Cú pháp: COUNTA(Value1, Value2…).

Các tham số: Value1, Value2… là mảng hay dãy dữ liệu.

Chức năng: Hàm đếm tất cả các ô chứa dữ liệu.

Ví dụ: =COUNTA(E5:J18) đếm các ô chứa dữ liệu trong dãy từ ô E5 đến ô J18.

Các hàm trong Excel - CountA
Các hàm trong Excel – CountA
3. Hàm COUNTIF.

Cú pháp: COUNTA(Range, Criteria).

Các tham số:

Range: dãy dữ liệu các bạn muốn đếm.

+ Criteria: điều kiện, tiêu chuẩn cho các ô đếm.

Chức năng: Hàm đếm các ô chứa giá trị theo điều kiện cho trước.

Ví dụ: =COUNTIF(D5:G18,”<7″) đếm tất cả các ô từ D5 đến G18 có chứa số nhỏ hơn 7.

Các hàm trong Excel - CountIF
Các hàm trong Excel – CountIF

II. HÀM LOGIC.

1. Hàm AND.

Cú pháp: AND(Logical1,Logical2…).

Các đối số: Logical1, Logical2… là các biểu thức điều kiện.

Chức năng: Hàm trả về giá trị TRUE(1) nếu tất cả các đối số của nó là đúng, trả về giá trị FALSE(0) nếu một hay nhiều đối số của nó là sai.

Lưu ý:

+ Các đối số phải là giá trị logic hoặc mảng hay tham chiếu có chứa giá trị logic.

+ Nếu đối số tham chiếu là giá trị text hoặc Null (rỗng) thì những giá trị đó bị bỏ qua.

+ Nếu vùng tham chiếu không chứa giá trị logic thì hàm trả về lỗi #VALUE!

Các hàm trong Excel - AND
Các hàm trong Excel – AND

Ví dụ: =AND(E9=9,C11=”Trương Kiều Anh) vì cả 2 biểu thức đều đúng lên giá trị trả về là TRUE.

2. Hàm OR.

Cú pháp: OR(Logical1,Logical2…).

Các đối số: Logical1, Logical2… là các biểu thức điều kiện.

Chức năng: Hàm trả về giá trị TRUE(1) nếu bất cứ một đối số nào của nó là đúng, trả về giá trị FALSE(0) nếu tất cả các đối số của nó là sai.

Ví dụ: =OR(D10=10; C14=”Đinh Thế Dũng”; D17=9)

Các hàm trong Excel - OR

Các hàm trong Excel – OR

3. Hàm NOT.

Cú pháp: NOT(Logical).

Đối số: Logical là một giá trị hay một biểu thức logic.

Chức năng: Hàm đảo ngược giá trị của đối số, sử dụng NOT khi bạn muốn phủ định giá trị của đối số.

Các hàm trong Excel - NOT
Các hàm trong Excel – NOT

III. NHÓM HÀM TOÁN HỌC.

1. Hàm ABS.

Cú pháp: ABS(Number).

Đối số: Number là một giá trị số, một tham chiếu hay một biểu thức.

Chức năng: Lấy giá trị tuyệt đối của một số.

Ví dụ: =ABS(E15-G6) trả về giá trị tuyệt đối của ô E15 – G6.

Các hàm trong Excel - ABS
Các hàm trong Excel – ABS
2. Hàm POWER.

Cú pháp: POWER(Number, Power).

Các tham số:

+ Number là một số thực mà bạn muốn lấy lũy thừa.

+ Power là số mũ.

Chức năng: Hàm trả về lũy thừa của một số.

Ví dụ: =POWER(G6,3) kết quả trả về là 681,47.

Các hàm trong Excel - POWER
Các hàm trong Excel – POWER
3. Hàm PRODUCT.

Cú pháp: PRODUCT(Number1, Number2…).

Các tham số: Number1, Number2… là dãy số mà bạn muốn nhân.

Chức năng: Sử dụng hàm Product thay cho toán tử nhân để tính tích một dãy.

Ví dụ: =PRODUCT(G5,G20) nhân các số trong dãy số từ G5 đến G20.

Các hàm trong Excel - Product
Các hàm trong Excel – Product
4. Hàm MOD.

Cú pháp: MOD(Number, divisor).

Các đối số:

+ Number là số bị chia.

+ divisor là số chia.

Chức năng: Lấy giá trị dư của phép chia.

Ví dụ: =MOD(D6,F20) giá trị trả về là 4.

Các hàm trong Excel - MOD
Các hàm trong Excel – MOD
5. Hàm ROUNDUP.

Cú pháp: ROUNDUP(Number, Num_digits).

Các tham số:

+ Number là một số thực mà bạn muốn làm tròn lên.

+ Num_digits là bậc số thập phân mà các bạn muốn làm tròn.

Chức năng: Làm tròn lên một số.

Lưu ý:

+ Nếu Num_digits >0 sẽ làm tròn phần thập phân.

+ Nếu Num_digits =0 sẽ làm tròn lên số tự nhiên gần nhất.

+ Nếu Num_digits <0 sẽ làm tròn phần nguyên sau dấu thập phân.

Các hàm trong Excel - ROUNDUP
Các hàm trong Excel – ROUNDUP
6. Hàm EVEN.

Cú pháp: EVEN(Number).

Tham số: Number là số mà các bạn muốn làm tròn.

Chức năng: Làm tròn lên thành số nguyên chẵn gần nhất.

Lưu ý: Nếu number không phải là kiểu số thì hàm trả về lỗi #VALUE!

Các hàm trong Excel - EVEN
Các hàm trong Excel – EVEN
7. Hàm ODD.

Cú pháp: ODD(Number).

Tham số: Number là số mà các bạn muốn làm tròn.

Chức năng: Làm tròn lên thành số nguyên lẻ gần nhất.

8. Hàm ROUNDDOWN.

Cú pháp: ROUNDDOWN(Number, Num_digits).

Các tham số:

+ Number là một số thực mà bạn muốn làm tròn lên.

+ Num_digits là bậc số thập phân mà các bạn muốn làm tròn.

Chức năng: Làm tròn xuống một số.

Với các bạn làm việc về kế toán hay văn phòng thì việc tiếp xúc với Excel là thường xuyên. Hi vọng bài viết trên đây sẽ giúp các bạn xử lý, tính toán dữ liệu nhanh chóng và chính xác hơn. Đối với những bạn muốn làm việc trên Excel Online có thể truy cập tại đây.

Chúc các bạn thành công!