Hàm nhân trong Excel 2010

0
738
Hàm nhân trong Excel
Hàm nhân trong Excel

Hàm nhân trong Excel rất quan trọng với những bạn thường xuyên phải xử lý, tính toán dữ liệu trong Excel. Trong Excel các bạn cũng có thể sử dụng toán tử * để nhân các dữ liệu, nhưng với khối lượng dữ liệu lớn các bạn nên sử dụng hàm nhân trong Excel – Product để có thể tính toán dữ liệu nhanh hơn.

Bài viết hướng dẫn cú pháp và cách dùng hàm Product để nhân dữ liệu trong Excel.

Mô tả hàm nhân trong Excel

Hàm nhân trong Excel – Product là hàm dùng để nhân tất cả các đối số được đưa vào và trả về tích của chúng.

Các bạn có thể sử dụng toán tử * bình thường nhưng các bạn nên sử dụng hàm Product để nhân nhiều ô trong Excel với nhau.

Cú pháp hàm nhân trong Excel

=PRODUCT(number1, [number2]…)

Trong đó: number1, number2 là các số cần nhân, có thể là số có thể là các ô trong Excel, tối đa 255 đối số.

Ghi chú: Nếu đối số là mảng hoặc tham chiếu, thì các ô trống và giá trị logic và văn bản trong mảng sẽ bị bỏ qua.

Ví dụ: Cho bảng dữ liệu dưới đây và tính Tổng lương cho các nhân viên.

Sử dụng hàm nhân trong Excel
Sử dụng hàm nhân trong Excel

Sử dụng hàm Product: =PRODUCT(D5:E5)

Sử dụng hàm nhân trong Excel
Sử dụng hàm nhân trong Excel

Như vậy, thay vì sử dụng toán tử * để xử lý dữ liệu cần nhân, sử dụng hàm Product sẽ hiệu quả và giúp các bạn tính toán nhanh hơn. Chỉ cần nhớ cú pháp và áp dụng hàm một cách phù hợp, các bạn sẽ nhanh chóng xử lý và tính toán dữ liệu hơn.

Chúc các bạn thành công với toán tử nhân và hàm Product trong Excel!